قوانين و مقررات فني مسابقات

دو و میدانی

نهمين المپياد فرهنگي، ورزشي دانشجويان پسر

دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور

 

 

تاريخ وزمان برگزاري

§   مسابقات طي دوروز درتاريخ 7و8 مردادماه1389دردونوبت صبح وبعدازظهربرگزارمي شود.  

§   جلسه فني مسابقات روز پنجشنبه مورخ 7/5/89 ساعت9صبح درمحل ستادمسابقات.

 

مكان برگزاري

§   مجموعه ورزشي آزادي ،پيست دووميداني باپوشش تارتان (واقع در بلوارشهيدبهشتي).

 

قوانين ومقررات فني

§   هرتيم متشكل ازحداكثر10ورزشكار(تيم هاي برتر مسابقات دوره قبل شامل دانشگاههاي علوم پزشكي تبريز،مشهدوكرمانشاه با12ورزشكار)يك مربي ويك سرپرست مي باشد.

§   مسابقات در16ماده به شرح ذيل انجام مي گردد:

*    100 متر،200متر،400متر،800 متر،1500متر،5000 متر

*    110 مترمانع،400مترمانع

*    پرش طول،پرش سه گام،پرش ارتفاع   

*    پرتاب وزنه،پرتاب ديسك،پرتاب نيزه

*    100×4امدادي،400×4امدادي

§   هردانشگاه مي توانددرهرماده2شركت كننده داشته باشد..

§   هرشركت كننده مي توانددر3ماده اعم ازانفرادي وامدادي شركت نمايد.                                             

§   مسابقات طبق قوانين ومقررات انجمن بين المللي فدراسيون هاي دووميداني(IAAF)برگزار مي شود.

§   فهرست اسامي ونحوه شركت افراددرموادمختلف(برگ ارنج)بايستي توسط سرپرست ومربي تيم تنظيم و درجلسه فني به مسئول دبيرخانه مسابقات ارائه شود.

§   ماده 100متربصورت مقدماتي وبقيه مواددوهابصورت نهايي برگزار ميگردد.

§   دردوهاي امدادي هرتيم ميتواندعلاوه بر4نفراصلي يك نفرنيز بعنوان ذخيره اعلام نمايد.

 

حدنصاب انتخابي پرش ها

§   ارتفاع شروع مسابقه پرش ارتفاع50/1متروهردورافزايش5 سانتي مترخواهدبود.

 

نحوه توزيع مدال ومحاسبه امتيازات

§   به مقام هاي اول تاسوم هرماده حكم قهرماني ومدال اهداء مي شود.

§   به تيم هاي اول تاسوم براساس مجموع امتيازات جام قهرماني اهداء مي گردد.

§   به نفرات اول تاششم هرماده به ترتيب 1،2،3،4،5،7 امتيازتعلق خواهدگرفت.

 

اعتراضات          

§   اعتراض بايدبه صورت كتبي وحداكثرتا30دقيقه پس از اعلان نتيجه مسابقه توسط سرپرست تيم به انضمام مبلغ 200،000ريال وجه نقد به كميته فني تسليم شود.

§    

درصورت نيازبه كسب اطلاعات بيشترباشماره تلفن همراه (09126202415)دبيرانجمن تماس حاصل فرمائيد.

وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي

امورتربيت بدني- انجمن دووميداني

برنامه مسابقات دووميداني

 نهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

«7و8 مرداد ماه1389-كرمانشاه،مجموعه ورزشي آزادي»

 

 

 

 

 

 

 

روزاول

 

روزدوم

پنجشنبه 7/5/89

 

جمعه 8/5/89

 

 

 

 

 

 

 

رديف

ساعت

ماده

 

رديف

ساعت

ماده

 

09:00

جلسه فني مسابقات  دووميداني درمحل ستادبرگزاري المپياد

 

201

09:00

پرش سه گام نهايي

 

202

09:00

400مترنهايي

 

203

09:00

پرتاب نيزه نهايي

 

204

09:30

100مترمقدماتي

 

 

 

 

 

 

 

101

18:00

پرش طول نهايي

 

205

18:00

پرش ارتفاع نهايي

102

18:00

400مانع نهايي

 

206

18:00

 110مانع نهايي

103

18:00

پرتاب ديسك نهايي

 

207

18:00

پرتاب وزنه نهايي

104

18:30

200مترنهايي

 

208

18:30

100مترنهايي

105

19:00

800مترنهايي

 

209

18:45

1500مترنهايي

106

19:30

 4×100

 

210

19:15

4×400

107

20:00

5000مترنهايي