نمایش همه
 • هفته نامه خبری مفدا سبزوار / شماره 18 ۱۴۰۰-۰۲-۰۶ ۰۸:۲۷

  هجدهمین شماره خبرنامه "مفدا سبزوار" منتشر شد

  هجدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا سبزوار منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در بازه زمانی ۱۵ فروردین ماه تا ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا 17 / سبزوار ۱۳۹۹-۱۲-۲۴ ۰۷:۳۷

  هفدهمین شماره خبرنامه "مفدا سبزوار" منتشر شد

  هفدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا سبزوار منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در بازه زمانی ۱۰ اسفند ماه تا ۲۰ اسفند ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا شماره 16 / سبزوار ۱۳۹۹-۱۲-۱۶ ۰۸:۴۴

  شانزدهمین شماره خبرنامه "مفدا سبزوار" منتشر شد

  شانزدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا سبزوار منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در بازه زمانی ۱ اسفند ماه تا ۱۰ اسفند ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا 14 / سبزوار ۱۳۹۹-۱۲-۰۳ ۰۱:۱۶

  پانزدهمین شماره خبرنامه "مفدا سبزوار" منتشر شد

  پانزدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا سبزوار منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در بازه زمانی ۲۰ بهمن ماه تا ۳۰ بهمن ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا 14 / سبزوار ۱۳۹۹-۱۱-۲۵ ۰۷:۵۶

  چهاردهمین شماره خبرنامه "مفدا سبزوار" منتشر شد

  چهاردهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا سبزوار منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در بازه زمانی ۱۰ بهمن ماه تا ۲۰ بهمن ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • هفته نامه 13 / سبزوار ۱۳۹۹-۱۱-۱۴ ۱۱:۴۹

  سیزدهمین شماره خبرنامه "مفدا سبزوار" منتشر شد

  سیزدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا سبزوار منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در بازه زمانی یکم بهمن ماه تا ۱۰ بهمن ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • دوازدهمین شماره خبرنامه مفدا سبزوار ۱۳۹۹-۱۰-۳۰ ۱۳:۱۱

  دوازدهمین شماره خبرنامه "مفدا سبزوار" منتشر شد

  دوازدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا سبزوار منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در بازه زمانی ۱۴ دی ماه تا ۳۰ دی ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا 11 / سبزوار ۱۳۹۹-۱۰-۱۶ ۱۱:۱۴

  یازدهمین شماره خبرنامه "مفدا سبزوار" منتشر شد

  یازدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا سبزوار منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در بازه زمانی ۷ دی ماه تا ۱۴ دی ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • دهمین خبرنامه مفدا / سبزوار ۱۳۹۹-۱۰-۱۰ ۱۱:۱۲

  دهمین شماره خبرنامه "مفدا سبزوار" منتشر شد

  دهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا سبزوار منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در بازه زمانی ۱ دی ماه تا ۷ دی ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • نهمین هفته نامه مفدا / سبزوار ۱۳۹۹-۰۹-۳۰ ۲۳:۴۴

  نهمین شماره خبرنامه "مفدا سبزوار" منتشر شد

  نهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا سبزوار منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در بازه زمانی ۲۳ آذر تا ۳۰ آذرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • هشتمین خبرنامه مفدا / سبزوار ۱۳۹۹-۰۹-۲۴ ۲۲:۲۲

  هشتمین شماره خبرنامه "مفدا سبزوار" منتشر شد

  هشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا سبزوار منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در بازه زمانی ۱۶ آذر تا ۲۳ آذرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • هفتمین خبر نامه مفدا سبزوار ۱۳۹۹-۰۹-۱۸ ۰۸:۵۷

  هفتمین شماره خبرنامه "مفدا سبزوار" منتشر شد

  هفتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا سبزوار منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در بازه زمانی ۸ آذر تا ۱۶ آذرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • ششمین هفته نامه مفدا سبزوار ۱۳۹۹-۰۹-۱۰ ۲۳:۴۰

  ششمین شماره خبرنامه "مفدا سبزوار" منتشر شد

  ششمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا سبزوار منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در بازه زمانی ۳۰ آبان تا ۸ آذرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه پنجم مفدا سبزوار ۱۳۹۹-۰۸-۳۰ ۰۳:۳۶

  پنجمین شماره خبرنامه "مفدا سبزوار" منتشر شد

  پنجمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا سبزوار منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در بازه زمانی ۲۱ آبان تا ۲۹ آبان ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • چهارمین هفته نامه مفدا سبزوار ۱۳۹۹-۰۸-۲۵ ۱۸:۴۳

  چهارمین شماره خبرنامه "مفدا سبزوار" منتشر شد

  چهارمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا سبزوار منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در بازه زمانی ۱۲ آبان تا ۲۰ آبان ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • سومین هفته نامه خبری مفدا سبزوار ۱۳۹۹-۰۸-۱۷ ۰۹:۱۶

  سومین شماره خبرنامه "مفدا سبزوار" منتشر شد

  سومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا سبزوار منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در بازه زمانی 4 آبان تا 12 آبانماه 99 منتشر شده است.

 • دومین هفته نامه خبری مفدا سبزوار ۱۳۹۹-۰۸-۱۰ ۱۰:۴۵

  دومین شماره خبرنامه "مفدا سبزوار" منتشر شد

  دومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا سبزوار منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در بازه زمانی 26مهر تا 3آبان ماه 99 منتشر شده است.

 • اولین هفته نامه خبری مفدا سبزوار ۱۳۹۹-۰۷-۳۰ ۰۰:۴۰

  اولین شماره خبرنامه "مفدا سبزوار" منتشر شد

  اولین شماره هفته‌نامه خبری مفدا سبزوار منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در بازه زمانی 15 تا 25 مهرماه 99 منتشر شده است.

 • تیتر 11 ۱۳۹۷-۱۱-۰۸ ۲۲:۰۱

  مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی سبزوارعنوان کرد؛

  پیشتازی دانشگاه سبزواردرارسال آثار به جشنواره سراسری نشریات دانشجویی

  مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: جشنواره نشریات دانشجویی هر ساله ویژه دانشگاهیان سراسر کشور و با مشارکت وزارت‌های علوم و بهداشت برگزار می‌شود.

 • خبرنامه شماره ۱۰۴ مفدا ۱۳۹۷-۱۰-۲۲ ۰۷:۵۹

  صد و چهارمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  نفس‌های آخر فرهنگ و هنر در دانشگاه‌ها را جان دوباره بخشیدید

  صد و چهارمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۰ الی ۱۸ دی ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • مفدا71 ۱۳۹۶-۱۰-۱۷ ۰۸:۲۰

  هفتاد و یکمین شماره خبرنامه مفدا

 • مفدا70 ۱۳۹۶-۱۰-۰۴ ۱۵:۰۶

  هفتادمین شماره خبرنامه مفدا

 • مفدا69 ۱۳۹۶-۰۹-۲۹ ۱۰:۲۸

  شصت و نهمین شماره خبرنامه مفدا

 • مفدا68 ۱۳۹۶-۰۹-۲۷ ۱۴:۴۷

  شصت و هشتمین شماره خبرنامه مفدا

 • مفدا67 ۱۳۹۶-۰۹-۱۴ ۱۵:۰۰

  شصت و هفتمین شماره خبرنامه مفدا

 • مفدا66 ۱۳۹۶-۰۹-۱۴ ۱۴:۵۹

  شصت و ششمین شماره خبرنامه مفدا

 • مفدا65 ۱۳۹۶-۰۸-۳۰ ۰۷:۴۱

  شصت و پنجمین شماره خبرنامه مفدا

 • 64 ۱۳۹۶-۰۸-۲۱ ۰۷:۱۹

  شصت و چهارمین شماره خبرنامه مفدا

 • مفدا63 ۱۳۹۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۱۱

  شصت و سومین شماره خبرنامه مفدا

 • مفدا62 ۱۳۹۶-۰۸-۰۶ ۰۹:۱۶

  شصت و دومین شماره خبرنامه مفدا