یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۶

در گفتگو با دکتر پناهی بررسی شد:

پیامد های منفی و مثبت کرونا و نقش آن بر سلامت روان

دکتر سهیلا پناهی

ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﺮوﻧﺎ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ دارای اﺛﺮات و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی رواﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺛﺮات ﺣﺘﯽ ﺑﻪ دوران ﭘﺴﺎﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﯾﺪ، از ﻫﻤﯿﻦ رو ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ رواﻧﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮات آن ﻣﺴﺘﻠﺰم آﮔﺎﻫﯽ از آن و ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ آن ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

به گزارش مفدا همدان، ﺑﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺟﻬﺎن و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رواﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ردهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﯽ از ﺟﻨﺒﻪ رواﻧﯽ ﭘﺲ از ﺷﯿﻮع ﮐﻮوﯾﺪ-19 آﺳﯿﺐ دﯾﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻢ ﺟﺰء اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺻﺪﻣﺎت ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ، ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس، ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی در درﻣﺎن اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت در اﯾﺎم ﮐﺮوﻧﺎ درﺑﺎره آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﯾﻌﻨﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺿﻄﺮاب ﯾﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ را داﺷﺘﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای درﮔﯿﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت را دارﻧﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ دﭼﺎر اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ در آنﻫﺎ ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﺪ. ﭘﺲ در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

وﻗﺘﯽ ﻓﺮدی از ﻟﺤﺎظ رواﻧﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﻧﯿﺰ در او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد، ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎیین آﻣﺪن دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن وی ﻣﯽﺷﻮد و وﻗﺘﯽ اﯾﻤﻨﯽ پایین ﺑﯿﺎﯾﺪ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد. ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺿﻄﺮاب، ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ روان و اﺟﺘﻤﺎع ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺛﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻔﻬﻮمﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد در ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ در ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎد ﺷﺪه و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻫﺮ

ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎرز ﺑﺮ روی اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ تغییرات ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و تبیین ﺷﻮد.

رئیس اداره ﻣﺸﺎوره و سلامت روان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﯿﺮات رواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺮ روی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﺬارد، اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن زﯾﺎد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺳﻮاس ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارﺿﯽ ﭼﻮن اﺿﻄﺮاب ﺷﺪﯾﺪ، درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﮔﺮﭼﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﻧﺪارد اﻣﺎ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺎﻟﺖ وﺳﻮاس ﮔﻮﻧﻪ و ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر اﻧﮕﺎری ﻣﯽﺷﻮد.

دکتر ﺳﻬﯿﻼ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد: داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻤﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

وی در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮوی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﺬارد ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺧﻮاب، اﺿﻄﺮاب و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ آن ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎراﻧﮕﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻄﺴﻪ و ﯾﺎ ﺳﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ و دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺴئول در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ در زﻣﺎن ﺣﺎل و دوران ﭘﺴﺎﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ روی زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﺬارد، ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی روﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد، در زﻣﺎن ﺣﺎل اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺛﺮات ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ﮐﻪ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﻤﭽﻮن دﺳﺖدادن، روﺑﻮﺳﯽ و... ﻣﯽﺷﻮد و در ﭘﯽ آن در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭘﻨﺎﻫﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد: رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﻓﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﮐﺮوﻧﺎ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آورده ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮات رواﻧﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: از ﺳﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده را ﻫﻢ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

رئیس اداره ﻣﺸﺎوره و سلامت روان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد: اﺧﺘﻼﻻت و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و ﻗﺒﻼ ﻓﺮزﻧﺪان در ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺸﮕﺎه وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ در ﻣﻨﺰل ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ را ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد.

ﭘﻨﺎﻫﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻓﺰود: اﺛﺮات ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﭘﺪرﻫﺎ و ﻣﺎدرﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه و ﺑﯽ ﺷﮏ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و ﻋﻮارﺿﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.

وی در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻤﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: در ﺣﻘﯿﻘﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ آن ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻢﺳﻮ ارزشﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد.

وی اداﻣﻪ داد: رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع وﻓﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد و ﻫﻢ دﯾﮕﺮان ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

ﭘﻨﺎﻫﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ اﺑﺮاز ﮐﺮد: اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ اﺿﻄﺮاب ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺳﺎز و اﺿﻄﺮاب ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ.

وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: ورزش ﮐﺮدن در ﻣﻨﺰل ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﻋﺚ آراﻣﺶ ﺷﺪه و آدرﻧﺎﻟﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺿﻄﺮاب را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد.

اﯾﻦ مقام ﻣﺴئول ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎده روی در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺧﻠﻮت، ﻋﻨﻮان ﮐﺮد: اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ از ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن زﯾﺎد در ﻣﻮرد ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و اﻏﺮاق آﻣﯿﺰ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎری ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دوری ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺰوﻟﻪ ﮐﺮدن و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﻨﺪ، اﻓﺰود: اﯾﺰوﻟﻪ ﮐﺮدن ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺟﺴﻢ را ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد: داﺷﺘﻦ ﺧﻮاب ﮐﺎﻓﯽ، رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ، در ﮐﻨﺎر رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ دور از وﺳﻮاس ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺪار و ﻧﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺪار ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﺖ و ﺳﭙﺲ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺪاراﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺮاﻓﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﻫﻢ روی آورﻧﺪ، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: ﺳﺎزﮔﺎری و ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن دارد.

رئیس اداره ﻣﺸﺎوره و سلامت روان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ همدان در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﺸﺪارﻫﺎ و ﺗﺄﮐﯿﺪﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس رﻋﺎﯾﺖ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺑﺎز ﻫﻢ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و ﻧﻮﺟﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻢﺗﺮ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ اﺣﺴﺎس و ﻫﯿﺠﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﭼﺎر ﺧﻮداﻧﮑﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎز و ﮐﺎر دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎ ﺑﺤﺮان و ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از اﺿﻄﺮاب آن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭘﻨﺎﻫﯽ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ: ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎﺳﺖ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻼ اﻗﺘﺼﺎد اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪاش ﺑﺮآورده ﻧﺸﻮد ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﺑﺮاﯾﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد و ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻋﺪهای از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺷﺪ، ﺷﺪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ.

منبع: روزنامه هگمتانه

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.