سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۲

لیگ برتر فوتسال بانوان؛

برنامه دور برگشت لیگ برتر فوتسال بانوان اعلام شد

لیگ برتر فوتسال

دور برگشت لیگ برتر فوتسال بانوان از پانزدهم اسفند ۱۳۹۹ شروع می شود و تا سوم اردیبهشت ۱۴۰۰ ادامه دارد.

به گزارش مفدا کرمان، برنامه دور برگشت لیگ برتر فوتسال اعلام شد که به شرح زیر است: (تمامی مسابقات ساعت ۱۱ صبح برگزار می‌شود)


جمعه ۱۵ اسفند:
گروه اول
مس کرمان _ پویندگان فجر شیراز، ورزشگاه شهرداری کرمان
ملی حفاری اهواز _ نامی نو اصفهان، ورزشگاه دانشگاه علوم پزشکی اهواز
شهروند ساری _ سایپا تهران، ورزشگاه سید رسول ساری

گروه دوم
پالایش نفت آبادان _ پارس آرا شیراز، ورزشگاه هفده شهریور آبادان
هیأت فوتبال اصفهان_ رهیاب تهران، ورزشگاه شهید بهشتی اصفهان
کیمیای اسفراین _ هیأت فوتبال خراسان رضوی، ورزشگاه شهدای کارگر اسفراین
تیم‌های هیأت فوتبال رودان و مس رفسنجان استراحت دارند.

جمعه ۲۲ اسفند:
گروه اول
نامی نو اصفهان _ هیأت فوتبال رودان، ورزشگاه امام علی اصفهان
پویندگان فجر شیراز _ شهروند ساری، ورزشگاه ابوالفتحی شیراز
سایپا تهران _ ملی حفاری ایران، ورزشگاه شهید قیانوری تهران
گروه دوم
رهیاب تهران _ مس رفسنجان، ورزشگاه آمنه تهران
پارس آرا شیراز _ کیمیای اسفراین، ورزشگاه پهلوان نصیری شیراز
هیأت فوتبال خراسان رضوی_ هیأت فوتبال اصفهان، ورزشگاه شهید بهشتی مشهد
تیم‌های مس کرمان و پالایش نفت آبادان استراحت دارند.

شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰:
گروه اول
شهروند ساری _ مس کرمان، ورزشگاه سید رسول ساری
هیأت فوتبال رودان _ سایپا تهران، ورزشگاه شهید جعفری رودان
ملی حفاری ایران _ پویندگان فجر شیراز، ورزشگاه دانشگاه علوم پزشکی اهواز
گروه دوم
کیمیای اسفراین _ پالایش نفت آبادان، ورزشگاه شهدای کارگر اسفراین
مس رفسنجان _ هیأت فوتبال خراسان رضوی، ورزشگاه دانشگاه پیام نور رفسنجان
هیأت فوتبال اصفهان _ پارس آرا شیراز، ورزشگاه شهید بهشتی اصفهان
تیم‌های نامی نو اصفهان و رهیاب تهران استراحت دارند.

شنبه ۱۴ فروردین:
گروه اول
سایپا تهران _ نامی نو اصفهان، ورزشگاه شهید قیانوری تهران
مس کرمان _ ملی حفاری ایران، ورزشگاه شهرداری کرمان
پویندگان فجرشیراز _ هیأت فوتبال رودان، ورزشگاه ابوالفتحی شیراز
گروه دوم
هیأت فوتبال خراسان رضوی _ رهیاب تهران، ورزشگاه شهید بهشتی مشهد
پالایش نفت آبادان _ هیأت فوتبال اصفهان، ورزشگاه هفده شهریور آبادان
پارس آرا شیراز _ مس رفسنجان، ورزشگاه پهلوان نصیری شیراز
تیم‌های شهروند ساری و کیمیای اسفراین استراحت دارند.

جمعه ۲۰ فروردین:
گروه اول
ملی حفاری ایران _ شهروند ساری، دانشگاه علوم پزشکی اهواز
نامی نو اصفهان _ پویندگان فجر شیراز، ورزشگاه امام علی اصفهان
هیأت فوتبال رودان _ مس کرمان، ورزشگاه شهید جعفری رودان
گروه دوم
هیأت فوتبال اصفهان_ کیمیای اسفراین، ورزشگاه شهید بهشتی اصفهان
رهیاب تهران _ پارس آرا شیراز، ورزشگاه علوم تحقیقات تهران
مس رفسنجان _ پالایش نفت آبادان، ورزشگاه دانشگاه پیام نور
تیم‌های سایپا تهران و هیأت فوتبال خراسان رضوی استراحت دارند.

جمعه ۲۷ فروردین:
گروه اول
پویندگان فجر شیراز_ سایپا تهران، ورزشگاه ابوالفتحی شیراز
شهروند ساری _ هیأت فوتبال رودان، ورزشگاه سید رسول ساری
مس کرمان _ نامی‌نو اصفهان، ورزشگاه شهرداری کرمان
گروه دوم
پارس آرا شیراز _ هیأت فوتبال خراسان رضوی، ورزشگاه پهلوان نصیری شیراز
کیمیای اسفراین _ مس رفسنجان، ورزشگاه شهدای کارگر اسفراین
پالایش نفت آبادان_ رهیاب تهران، ورزشگاه هفده شهریور آبادان
تیم‌های ملی حفاری ایران و هیأت فوتبال اصفهان استراحت دارند.

جمعه ۳ اردیبهشت:
گروه اول
هیأت فوتبال رودان _ ملی حفاری ایران، ورزشگاه شهید جعفری رودان
سایپا تهران _ مس کرمان، ورزشگاه شهید قیانوری تهران
نامی نو اصفهان _ شهروند ساری، ورزشگاه امام علی اصفهان
گروه دوم
مس رفسنجان _ هیأت فوتبال اصفهان، ورزشگاه دانشگاه پیام نور رفسنجان
هیأت فوتبال خراسان رضوی _ پالایش نفت آبادان، ورزشگاه شهید بهشتی مشهد
رهیاب تهران _ کیمیای اسفراین، ورزشگاه علوم تحقیقات تهران
تیم‌های پویندگان فجر شیراز و پارس آرا شیراز استراحت دارند.

خبرنگار:فاطمه حاجیلو